FIAT DARIMEX Autoryzowany Dealer - Biała Podlaska, Siedlce FIAT DARIMEX Autoryzowany Dealer - Biała Podlaska, Siedlce
   
Dostawcze  
 
    www.fiat.pl        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Promocje

 

 
Pakiet w BENEFIA


PAKIET KOMUNIKACYJNY AC/OC/NW

Na pakiet komunikacyjny AC-OC-NW składają się ubezpieczenia niezbędne każdemu posiadaczowi samochodu
lub innego pojazdu mechanicznego:
-    ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
-    Auto Casco  pojazdów mechanicznych
-    ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

I) Przedmiotem ubezpieczenia Auto Casco są:

-    Pojazdy podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym kraju należącym do Unii Europejskiej,
     posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, których okres eksploatacji
     nie przekracza 10 lat.                                                                                                                                           
Umową ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe na terenie Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.
Na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii i Albanii ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzenia
pojazdu przez osoby trzecie, utraty pojazdu albo jego części wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju,
wymuszenia rozbójniczego lub zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia.

-    Łącznie z pojazdem ubezpieczenie obejmuje podstawowe wyposażenie pojazdu niezbędne do utrzymania i używania
     pojazdu, a także służące bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu, jak również wyposażenie będące seryjnym
     wyposażeniem fabrycznym.
-    Łącznie z pojazdem ubezpieczenie obejmuje instalację gazową, w którą wyposażony jest pojazd – jeżeli został on
     dopuszczony do ruchu zgodnie z wpisem dokonanym w dowodzie rejestracyjnym.
-    Inne wyposażenie dodatkowe niż wymienione powyżej, może być objęte ubezpieczeniem na pisemny wniosek
     Ubezpieczającego po opłaceniu dodatkowej składki.

II) Zakres ubezpieczenia obejmuje ochronę ubezpieczeniową w razie zaistnienia szkody polegającej na uszkodzeniu
lub utracie pojazdu lub jego wyposażenia dodatkowego, jeżeli są bezpośrednim następstwem następujących zdarzeń:

-    zderzenia z innym pojazdem,
-    zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
-    pożaru, wybuchu, powodzi, huraganu, gradobicia lub innych sił przyrody działających nagle, jak również nagłego
     działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
-    uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
-    utraty pojazdu albo jego części wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, wymuszenia rozbójniczego
     lub zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia.

III) Umowa ubezpieczenia Auto Casco może być zawarta w dwóch wariantach:

-    Wariant I – Wycena: odszkodowanie wypłacane jest na podstawie wyceny kosztów naprawy sporządzonej
     przez Towarzystwo w systemach eksperckich, przyjmując ceny materiałów i robocizny bez podatku VAT.
-    Wariant II – Warsztat: odszkodowanie wypłacane jest po przedłożeniu oryginalnych faktur stwierdzających
     zakup części oraz wykonanie naprawy, po uprzednim zatwierdzeniu kosztorysu naprawy przez Towarzystwo.

IV) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas ruchu pojazdu,
polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć
Ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem objęte są również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe:
-    podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
-    bezpośrednio przy jego załadunku lub wyładunku,
-    w trakcie postoju i naprawy pojazdu na trasie jazdy,
-    wskutek pożaru lub wybuchu tego pojazdu.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów Europy,
a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Kwota świadczenia w przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi:
5 000 PLN, 10 000 PLN lub 20 000 PLN w zależności od wysokości składki.

 
 
 
· polityka prywatności    · informacje o cookies